achtergrond

Over BVA

Doel

“Architecten versterken en verbinden”

BVA versterkt en verbindt architecten die het maatschappelijk belang van architectuur binnen een duurzame samenleving ter harte nemen.

Architecten zetten hun kennis en talenten in voor het creëren en in stand houden van een evenwichtige leefomgeving en een kwalitatief bouwpatrimonium en ruimte voor de komende generaties. Aandacht voor socioculturele aspecten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (people, planet en prosperity) staan hierbij centraal.

BVA speelt een cruciale rol in het creëren van een professionele omkadering voor de architect als spilfiguur binnen deze veranderende maatschappelijke context.

BVA versterkt architecten door hun belangen te behartigen binnen een breed maatschappelijke blikveld, zowel in binnen- als in buitenland. Dit gaat over het opvolgen en aansturen van overheidsbeleid, het bespreekbaar maken van architectuur binnen de maatschappij, maar ook over acties die de individuele professionele belangen van de leden ondersteunen. Zo kunnen zij een kwalitatieve en competitieve dienstverlening aanreiken (of ter hand stellen).

BVA verbindt architecten door in te zetten op de organisatie van al dan niet lokale netwerken. Deze buigen zich over specifieke thema’s die hen aanbelangen. BVA treedt hierbij op als platform met de bedoeling informatie en ondersteuning te verspreiden. Bovendien put BVA uit de collectieve kracht van de ledenwerking om haar belangenbehartiging breed en gedragen vorm te geven. Collegialiteit en kennisdeling onder de leden, maar ook met collega’s en organisaties in het buitenland zijn belangrijke inspiratiebronnen.

Bestuur

De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum vijf en maximum vijftien bestuurders, die werkelijk lid moeten zijn van de vereniging.

De leden van de Raad van Bestuur worden voor drie jaar benoemd door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid van stemmen. Ze zijn onbeperkt herverkiesbaar.

Raad van bestuur

 • Nadja Van Houten
 • Aurelie De Smet
 • Niels Baeck
 • Thomas Serck
 • Herman Jult
 • Herman Bogaerts
 • Jacques Spaas
 • Philippe Morel

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter: Nadja Van Houten
 • Secretaris: Jacques Spaas
 • Ondervoorzitter: Aurelie De Smet
 • Ondervoorzitter: Niels Baeck
 • Penningmeester: Jacques Spaas

Bijgestaan door

 • Sponsordossiers: Liliane Vandenheede
 • Archigoldcup: Tim Schollaert
 • Energie en EPB: Joost Declercq en Jona Van Steenkiste

Commissies

Commissies waarin BVA de architecten vertegenwoordigt

 • VOKA ruimtelijke ordening
 • VEA
 • Energierenovatie 2020
 • Verplichte verzekering aannemers
 • Commissie monumenten en architectuur stad Gent
 • VPO: Vlaams permanent overleg met OvA/ OBO / Vpad
 • WTCB: technisch comité
 • Scheimuren
 • Overleg EPB/EPB software
 • Eco bouwpools
 • Consultatiegroep duurzame woning
 • Laureaten voor de arbeid
 • Overleg Hoge raad van Brandveiligheid
Overleg met andere verenigingen ifv het architectenberoep
 • KBKW / AMO / G30
Overleg met verenigingen uit de bouwsector
 • ORI / Confederatie Bouw / Benor / VRP
Culturele verenigingen uit de bouwsector
 • OLIA overleg
 • A+ en ICASD

Commissies waar BVA de architecten vertegenwoordigt Federaal en internationaal

 • ACE: Architects council of Europe
 • UIA: Union of international associations of architects

Verenigingen & Links

FAB

Traditie getrouw, verenigt en vertegenwoordigt de FAB de Belgische architecten, zowel de Vlaamse, de Waalse als de Brusselse architecten, op het federale en het internationale niveau.
De mogelijkheden maar ook de hindernissen, die de architecten ontmoeten en die ze in de Europese context samen moeten oplossen, zijn immers dezelfde in het noorden als in het zuiden van het land. De FAB organiseert hiervoor op de communicatie tussen de verschillende gewestelijke verenigingen zodat de uitwisseling van de regionale benaderingen inspirerend werken voor iedereen. Daarom bundelt ze alle vaardigheden, ideeën en ervaringen die vandaag nog te veel versnipperd zijn.

Voor de FAB, die sinds 1905 de meeste beroepsverenigingen van Architecten van België verenigt, zijn de beroepsbelangen van de architecten en de bevordering van kwaliteitsarchitectuur prioritair en onafscheidbaar.

Website FAB

ARIB

Architects in Brussels.
Naar het voorbeeld van hun Vlaamse en Waalse regionale confraters, BVA (Bond van Vlaamse Architecten) en UWA (Union Wallonne des Architectes), hebben de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actieve beroepsverenigingen hun krachten verenigd en een finale vorm gegeven aan AriB (Architects in Brussels).

Het is een opzettelijke keuze van haar leden dat AriB duidelijk in de richting gaat van een open, multiculturele en meertalige vereniging: het moet een portaal worden voor alle architecten die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Website ARIB

UWA

Het doel van de UWA is de verdediging en bevordering van architecten en architectuur in Wallonië.

Website UWA

Historiek

In 1905 groepeerden verschillende verenigingen zich tot de Federatie van Architectenverenigingen van België (FAB).

Deze overkoepeling werkte actief mee aan de voorbereidingen voor de wet van 1939 die de medewerking van de architect verplicht stelde voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken. De uitoefening van het beroep werd gekoppeld aan een diploma en was niet langer verenigbaar met dat van aannemer of ambtenaar.

In de jaren zeventig hebben de Vlaamse verenigingen van de Federatie van Architectenverenigingen van België (FAB) zich gegroepeerd in de Bond van Vlaamse Architecten (BVA).

BVA evolueerde intussen tot een actieve vereniging met heel wat leden en veranderde haar naam in Beroepsvereniging Voor Architecten.

Verschillende van de plaatselijke verenigingen werken nog steeds met BVA samen:

 • KBKW: Koninklijke Bouwmeesterskring van West-Vlaanderen
 • AMO: Architectenvereniging van Mechelen en Omstreken
 • BUA: Koninklijke Beroepsunie der Architecten gedipl. in de hogere architectuurinstituten Sint-Lukas in België