achtergrond

Nieuws

Archief

Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint

Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint

24 apr. 2020

Het inwerken van een aanbouw in de gemene muur, schilderwerken uitvoeren aan de gemene muur, de gemene muur verhogen,… is dat toegelaten zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s)? Het Burgerlijk Wetboek verleent mede-eigenaars het recht om werkzaamheden uit te voeren aan de gemene muur maar mogen deze werkzaamheden ook uitgevoerd worden zonder toestemming van de overige mede-eigenaar(s)?

Is het toegelaten om werkzaamheden uit te voeren aan de gemene muur zonder toestemming van de andere mede-eigenaars?

In principe mag men als mede-eigenaar van een gemene muur conform artikel 662 van het Burgerlijk Wetboek geen holte maken in deze muur of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s). Vooraleer men werkzaamheden aan een gemene muur uitvoert dient men hiervoor derhalve eerst toestemming te vragen aan deze andere mede-eigenaar(s). Dit kan men best schriftelijk overeenkomen.
De andere mede-eigenaar mag evenwel niet zonder goede reden weigeren om toestemming te verlenen voor de werkzaamheden die men wenst uit te voeren. Iedere mede-eigenaar heeft overeenkomstig artikel 657 van het Burgerlijk Wetboek immers het recht om tegen een gemene muur aan te bouwen en daarin balken of ribben te doen plaatsen door de gehele dikte van de muur. De andere mede-eigenaar mag zich hiertegen uitsluitend verzetten indien met de uitvoering van de vooropgestelde werkzaamheden mogelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn rechten als mede-eigenaar van de gemene muur.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkzaamheden schade zouden kunnen toebrengen aan diens (mede-)eigendom of wanneer de stabiliteit van de gemene muur in het gedrang zou kunnen komen ten gevolge van de vooropgestelde werkzaamheden.

Indien de andere mede-eigenaar weigert om toestemming te verlenen voor de werkzaamheden die men wenst uit te voeren, mag de mede-eigenaar die de werkzaamheden wenst uit te voeren deze werkzaamheden alsnog uitvoeren op voorwaarde dat men voorafgaandelijk een deskundige raadpleegt. Afhankelijk van het soort werk dat men wenst uit te voeren kan deze deskundige bijvoorbeeld een aannemer, architect, landmeter,… zijn. Deze deskundige dient te bepalen hoe de werkzaamheden best worden uitgevoerd, zonder dat daarbij schade wordt toegebracht aan het (mede-)eigendom van de andere mede-eigenaar die geen toestemming verleent voor de vooropgestelde werkzaamheden. Wanneer men werkzaamheden uitvoert zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s) en zonder of niet conform het voorafgaand advies van een deskundige en er ten gevolge van deze werkzaamheden schade wordt toegebracht aan het (mede-)eigendom van de niet instemmende mede-eigenaar, kan de ‘uitvoerende’ mede-eigenaar hiervoor mogelijk verantwoordelijk gehouden worden.


Indien de betrokken mede-eigenaar(s) wel instemt met de werkzaamheden die men wenst uit te voeren is men evenwel niet gehouden om een voorafgaand deskundig advies in te winnen.
Een goede raad in geval u voornemens bent om werkzaamheden uit te voeren aan een gemene muur: bezint vooraleer u met werkzaamheden aan een gemene muur begint!


Auteurs artikel: Laura Van Dooren & Reiner Tijs (Forum Advocaten)

Meer nieuws