achtergrond

Nieuws

Archief

Orde van Architecten - Vlaamse Raad staat voor nieuwe uitdagingen

Orde van Architecten - Vlaamse Raad staat voor nieuwe uitdagingen

19 feb. 2018

Foto: © STUDIO Isabelle Pateer

Brussel, 5 februari 2018 – Nieuwe- en oud-mandatarissen, partners en afgevaardigden van beroepsverenigingen en federaties waren op vrijdag 2 februari te gast in het BEL, Tour & Taxis, voor de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Gastsprekers op het event waren Bart Van Caenegem, adjunct-kabinetschef Ruimtelijke Ordening bij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en minister van Justitie Koen Geens.

“Ook in deze nieuwe mandaatsperiode (2018-2020) blijven digitalisering en netwerking belangrijke speerpunten voor de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten,” zei herverkozen voorzitter Marnik Dehaen in zijn toespraak. “Ook achter de schermen speelt de Orde van Architecten een steeds grotere rol van betekenis. Zo is de Vlaamse Raad een belangrijke gesprekspartner in gewichtige dossiers zoals de omgevingsvergunning, de codextrein, de insolventiewetgeving en de green deals. Aan de nieuwe golf mandatarissen om de professionele banden met alle partners en de politiek verder te versterken.”

Bekwaamheidsproef voor wie zelfstandig architect wil worden

Marnik Dehaen stuurt aan op eensgezindheid, binnen de Orde en met de beroepsverenigingen, op drie vlakken: permanente vorming, de toegang tot het beroep en een eerlijke vergoeding gekoppeld aan een duidelijker takenpakket van de architect. “Permanente vorming is een door Europa opgelegde voorwaarde om erkend te kunnen blijven als vrij beroep. Het is in het belang van alle architecten dat we die permanente vorming organiseren, mét de vrijheid voor elke architect om een passend vormingstraject uit te stippelen,” zo stelde Dehaen. Een tweede werkpunt voor de komende mandaatsperiode is de hervorming van de verplichte stage en de toegang tot het beroep. “We stellen twee profielen voor waarbinnen het beroep van architect kan worden uitgeoefend. Een eerste profiel dat architecten toelaat om autonoom het beroep van architect uit te oefenen, in eigen naam op te treden en als dusdanig aansprakelijk te zijn, en een tweede profiel voor architecten die onder de supervisie en verantwoordelijkheid van die eerste architect werken. Wie als zelfstandig architect aan de slag wil en kiest voor 100% verantwoordelijkheid, zou eerst een bekwaamheidsproef moeten afleggen. Aan de Orde van Architecten om te controleren of iemand geschikt is om als zelfstandig en autonoom architect te functioneren.” Een nieuwe deontologische norm nr. 3 met de invoering van typecontracten inclusief werktijdaanduiding, vormt een derde einddoel.

Constructieve voorstellen om Omgevingsloket beter te laten functioneren

Bart Van Caenegem, adjunct-kabinetschef Ruimtelijke Ordening vroeg in zijn toespraak om de medewerking van alle architecten: “We zullen anders moeten bouwen, creatiever en bij voorkeur op de meest geschikte locaties. Op dat punt doen we een beroep op jullie creatieve geesten.” Hij beloofde ook een performant Omgevingsloket dat kan worden bijgestuurd en inspelen op de wijzigende regelgeving. “Het zal ook mogelijk worden om met behoud van datastructuur en dossierstukken nieuwe versies van een project in te dienen zodat de inhoud voor alle actoren transparant en correct blijft. Ook de gebruikersinterface wordt nog verder verbeterd.” Verder in zijn toespraak benadrukte de adjunct-kabinetschef dat feedback en constructieve voorstellen om het loket beter te laten functioneren meer dan welkom zijn.

Bart Van Caenegem gaf ook nog een aantal andere nieuwigheden mee. Zo wordt binnen het as-builtattest een tolerantiemarge van kracht. De afwijkingen in maatvoering die inherent verbonden zijn aan het bouwproces, zullen voortaan beschouwd worden als beantwoordend aan de verleende vergunning. Een andere vernieuwing is een eenmalige verlenging van de vervaltermijn van een vergunning met 2 jaar in geval van overmacht. En in het nieuwe Instrumentendecreet wordt een uitgebreide set aan stedenbouwkundige tools aangeboden.

“Bouwen is het mooiste wat een mens kan doen”

Minister van Justitie Koen Geens stak zijn affiniteit voor de sector niet onder stoelen of banken. In zijn toespraak belichte hij de hervorming van het vennootschapsrecht en de nieuwe insolventiewet. Het aantal vennootschappen van dertien onder het huidige stelsel, wordt teruggedrongen naar 4: de maatschap, de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschapen en de naamloze vennootschap. De bij architecten drie meest voorkomende basisvormen blijven dus voortbestaan. De bvba wordt omgevormd tot BV en ontdaan van zijn administratieve overbelasting. Ze krijgt ook een ander kapitaalsregime om de vennootschap zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De NV wordt enkel voorbehouden aan de echt grote ondernemingen. Op 1 november treedt het nieuwe vennootschapsrecht in werking.

Met de nieuwe insolventiewet zullen ook vrije beroepers, dus ook architecten, binnen de scope van het insolventierecht vallen. De nieuwe wet laat toe dat niet alleen handelaars, maar ook vrije beroepen en alle natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit failliet kunnen gaan. De nieuwe wet treedt grotendeels in werking op 1 mei 2018.

Tot slot liet de minister weten open te staan voor verdere dialoog met de Orde van Architecten: “Het architectenberoep is me zeer genegen. Als ik u met iets kan helpen, dan ben ik uw man.” Na afloop van de toespraken werd er geklonken op het nieuwe jaar. Ook in 2018 blijft de Orde van Architecten – Vlaamse Raad zich inzetten voor de bescherming van het beroep van architect.

Foto’s: © STUDIO Isabelle Pateer

Meer nieuws