achtergrond

Nieuws

Archief

BVA-voorzitter Edward Sorgeloose over de relevantie van de BVA

BVA-voorzitter Edward Sorgeloose over de relevantie van de BVA

Standpunt
16 jan. 2017

Naar aanleiding van het vernieuwde voorzitterschap bij de beroepsvereniging voor architecten staat voorzitter Edward Sorgeloose stil bij de relevantie en de meerwaarde die BVA biedt voor haar leden.

"BVA versterkt en verbindt architecten die het maatschappelijk belang van architectuur binnen een duurzame samenleving ter harte nemen”

BVA is een groep van circa 650 architecten die op zoek zijn naar inspirerende oplossingen die de toekomst van onze volgende generaties, onze leefomgeving en onze economie vrijwaren. Zij streven daarbij naar oplossingen die inzetten op leefbaarheid, betaalbaarheid en eenvoud. BVA is een team van architecten dat ervoor kiest om uit te lichten wat goed gaat in onze samenleving en werkbare, enthousiasmerende voorbeelden verzamelt voor hun leden. Ook de samenhang van de leden onderling heeft voordelen: samen bieden we het hoofd aan de steeds complexer wordende wetgeving en technische randvoorwaarden eigen aan architectuurprojecten. Bovendien wisselen we ervaringen, standpunten en informatie met elkaar uit.

BVA biedt een forum aan voor individuen, organisaties, deskundigen en bedrijven die ons verder inzicht kunnen verschaffen en ons ondersteunen in onze dagelijkse werkzaamheden. In het jaar 2017 hebben wij gekozen om al onze activiteiten, lezingen en informatie te kleuren met het thema innovatieve duurzaamheid. Hiertoe bezoeken we toonaangevende architectuurbureaus, organiseren we lezingen met vooruitstrevende architecten, maken we kennis met de nieuwste materialen van diverse producenten en gaan we innovatieve voorbeeldprojecten bezoeken. In samenspraak met de andere beroepsorganisaties leggen we gewicht in de schaal om ons beroepsprofiel solider te maken, ondermeer bij de huidige hervorming van de orde. Daarnaast ontmoeten we elkaar op informele gelegenheden om onze vriendschapsbanden aan te sterken: wellicht kent u zo al de Archigoldcup. U bent ook van harte welkom op onze BVA-Nieuwjaarsreceptie 26/01. Inschrijven doe je hier.

De impact van duurzaamheid zien we op verschillende schaalniveaus. Op het vlak van ruimtegebruik, zal het model van de eengezinswoning annex tuin, verlaten worden omdat de financiële middelen van een dergelijk model en vooral de ruimte stilaan op geraakt. Willen we technologie met een verbeterd energieverbruik implementeren, dan zullen we in eerste instantie ook efficiënter in ons ruimtegebruik moeten gaan denken. Hierbij denk ik concreet aan de visie van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Den Broeck, waarbij de verdichting van stads- en dorpskernen beoogd wordt . Dit heeft het voordeel dat de nabijheid aan goed uitgeruste infrastructuur gerealiseerd wordt. Op onze website kan je hier verder het artikel op nalezen: “radicaal pleidooi voor ander ruimtegebruik”.

De laatste jaren hebben we een sterke evolutie gekend aangaande de energieprestatie van gebouwen. De isolatiepakketten van een gebouw zijn sterk toegenomen en worden gecombineerd met hernieuwbare energie bijvoorbeeld onder de vorm van zonnepanelen, warmtepompen, … De hemelwaterhuishouding is ook verder geëvolueerd hetgeen resulteert in frequentere toepassingen van groendaken. Het behoeft dus geen betoog dat al deze zaken een impact hebben op het concipiëren en detailleren van een gebouw. Dit vergt dus kennis en evenzeer bijstand door professionals aangaande deze materie. Ook daar kan de BVA ondersteunen aan de hand van opleidingen en het geven van relevante productinformatie.

Inzake het ontwerp van een bouwproject, dient nu niet alleen het bouwprogramma van de bouwheer in acht te worden genomen, maar evenzeer de energieprestaties van het project. Telkenmale wordt bij de aanvang van een bouwproject overwogen hoe het E-peil van het gebouw dat door de overheid wordt opgelegd, wordt gerealiseerd en wat de eigen ambities van de bouwheer zijn om bijkomend te gaan investeren in duurzaamheid. Bouwt hij bijvoorbeeld nu al een Bijna Energie Neutraal Project (BEN), zodat hij bij de oplevering van zijn project reeds zal voldoen aan toekomstige normen, of realiseert hij de huidige vereiste norm. De BVA beoogt in dit kader om diverse relevante bouwprojecten te bezoeken.

Na jaren van sterke evolutie en toename van technieken en isolatie, zal er stilaan meer evolutie zal zijn op technologisch vlak. Het aandeel van de artificiële intelligentie zal ook in de bouwwereld steeds meer zijn deel gaan opeisen. Vergelijk het met de auto-industrie en de introductie van de zelfrijdende wagens. Om de bouwkost in evenwicht te houden, zal de bouwmethodiek verder evolueren naar zeer efficiënte bouwmethodes gaande van prefabstructuren in beton, staal of hout tot 3d geprinte structuren. Het realiseren van een verkorte bouwtermijn lijkt belangrijk om de introductie van meer geavanceerde technologie mogelijk te maken. Innovatie op dit vlak en de kennisname ervan is dus cruciaal.

Ook onze werkmethoden veranderen voortdurend, en een veralgemeende invoering van aangepaste software voor een volledige Building Information Modeling (BIM) met alle bijhorende middelen voor een versnelde en zo foutloos mogelijk en naspeurbare communicatie zal sneller dan we denken doorgevoerd worden. In het voorbije jaar organiseerde de BVA hieromtrent een introductieavond gecombineerd met getuigenissen van gebruikers.

Tegelijkertijd dient de regelgeving van overheidswege voldoende flexibel en stabiel te blijven, zodat er voldoende creativiteit bij de ontwerpers overblijft om mee te kunnen evolueren met de aankomende tendensen. In die zin achten we het belangrijk om de inhoud van ons beroepsprofiel niet verder te belasten met allerlei bijkomende administratieve taken die door andere beroepsprofielen kunnen ingevuld worden, maar achten we belangrijk dat er voldoende zuurstof overblijft om als architect te doen waar we goed in zijn en dat is het bedenken van innovatieve en creatieve oplossingen waar de maatschappij baat bij heeft. De BVA draagt dan ook de culturele invulling van het beroep zeer hoog in haar vaandel.

U kunt uw lidmaatschap eenvoudig aanmaken op onze website, tot binnenkort. https://bvarchitecten.be/lidmaatschap/

Meer nieuws