achtergrond

Nieuws

Archief

Tips & advies Bouw 12/11/2014 - Reactie AR-CO

Tips & advies Bouw 12/11/2014 - Reactie AR-CO

14 dec. 2014

Tendentieus artikel. AR-CO reageert!

In de editie dd 12/11/2014 van Tips & Advies BOUW nam AR-CO, als verzekeraar in de bouw, kennis van uw artikel “Uw tienjarige aansprakelijkheid verplicht te verzekeren?”, artikel opgenomen in uw rubriek “Actualiteit, VERZEKERING – TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID”.

U laat uitschijnen dat een polis voor de aannemer inzake zijn 10-jarige aansprakelijkheid weinig zinvol is omdat de architect juist hiervoor is verzekerd.

U besluit stelt zelfs dat de klant, zijnde de bouwheer, niet wakker moet liggen van het feit dat de aannemer niet verzekerd is inzake zijn 10-jarige aansprakelijkheid om reden dat in de praktijk blijkt dat de klant veelal op de architect kan terugvallen omdat deze wel beschikt over zulke polis…

Als verzekeraar in de bouw kan ik u heden al meedelen dat er talrijke reacties zijn binnengekomen van verontwaardigde verzekerden (architecten, bouwheren,…) die versteld stonden van het door jullie aangenomen standpunt.

Als verzekeringsmaatschappij hebben we bovendien kennis van duizenden schadedossiers waarin we nog dagelijks worden geconfronteerd met de soms ruwe werkelijkheid ervan op het terrein. We wensen ons dan ook met klem te verzetten tegen de stemmingmakerij in dit artikel.

Los van het feit dat deze situatie reeds op 12 juli 2007 door het Grondwettelijk Hof (1) werd aangekaart als discriminerend ten opzichte van de architect, is de geest van dit artikel op het randje van het cynische af.

Lezing van het eindbesluit zou ons in eerste instantie nog kunnen doen geloven in een geruststellend advies naar de ‘klant’ toe, maar bij nader inzien blijkt ook dit advies onjuist. In schadegevallen waarbij geen in solidum veroordeling geldt - omdat er geen samenvallende fout voor eenzelfde schade werd begaan - zal de klant wél in de kou blijven staan als de aannemer niet verzekerd is en insolvabel blijkt. Deze situaties doen zich meer voor dan u laat uitschijnen.

De consument blijft nog regelmatig in de kou staan, trouwens niet enkel en alleen indien de tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang is. Ook in tal van uitvoeringssituaties, waarbij de aannemer(s) insolvabel en onjuist of niet verzekerd blijken te zijn voor de BA, dient de klant nog dikwijls zelf dit verlies te incasseren. Ook in dergelijke gevallen zal de verzekeringsverplichting zijn vruchten afwerpen. Bovendien krijgen architecten in dergelijke gevallen niet zelden een onevenredig aandeel in de schade toebedeeld.

De suggestieve bewoordingen in het artikel, de cursieve zinnen, de beide tips, de cynische sneer naar architecten ‘Net daarom zijn ze nu al verplicht om zo’n polis af te sluiten’, staan in schril contrast met een onafhankelijk advies dat we van een zich ernstig nemend informatiemagazine zouden mogen verwachten.

Niet enkel aannemers, maar ook de dienstenberoepen in de bouwsector, evenals heel wat andere zelfstandigen lezen uw magazine. Onder hen ongetwijfeld honderden architecten wiens gevoelens we bij deze wensen te vertolken. Zij zijn het die in de eerste linie de klappen incasseren, verzekeringsplicht ten spijt. Blijkbaar is het u ontgaan dat een eenvoudig principe als verzekeren steunt op solidariteit. Net daarom heeft het Grondwettelijk Hof al in 2007 gesteld dat deze situatie discriminerend is.

Blijkbaar is het u ontgaan dat met deze verzekeringsverplichting de wetgever heeft getracht om de eindgebruiker te beschermen tegen insolvabiliteit van de betrokkenen. Blijkbaar is het u even ontgaan dat de eindgebruiker niet altijd van deze bescherming geniet. Blijkbaar is het u ontgaan dat het Grondwettelijk Hof in deze een uitspraak deed. Blijkbaar is het u ontgaan dat zich in de realiteit talloze drama’s voltrekken.

M.a.w. in plaats van dit wetsvoorstel af te schilderen als een akkefietje, waar niemand echt wakker van hoeft te liggen, zou een ernstig adviserend blad beter een positieve houding aannemen, zelfs het voortouw kunnen nemen.

Want wie is beter gediend met een algehele spreiding van het risico dan uw doelpubliek ? Wie is beter gediend met een verzekering dan de gemiddelde aannemer (of ontwerper, denk daarbij ook aan studiebureaus, interieurarchitecten, …) zodat hun privévermogen afdoende kan worden beschermd en persoonlijke drama’s worden ingeperkt ?

Met onze expertise op het terrein ervaren we nog dagelijks hoe grondig oneerlijk het aanvoelt als een verzekerde al te gemakkelijk een disproportioneel schadedeel krijgt toebedeeld, dit nog meer om redenen dat andere partijen niet zijn verzekerd of niet meer bestaan.

Sedert 08/05/1985 heeft de Orde van architecten effectief de deontologische verzekeringsplicht opgelegd aan haar leden. Dit initiatief versnelde de mogelijkheden om schades op te lossen, maar evenzeer was het een bescherming van haar leden. Deze situatie evolueerde nog meer in gunstige zin bij de invoering van de wettelijk verplichte verzekering, gezien de mogelijkheid tot uitoefenen van het beroep onder rechtspersoon.

Echter mogen we niet voorbijgaan aan het feit dat op heden nog duizenden architecten en aannemers werken in eigen naam en dus, evenals hun erfgenamen, persoonlijk blootgesteld staan aan de risico’s van hun beroepsactiviteit. Ook voor deze aannemers zou een gelijklopende verzekeringsverplichting een ernstige verbetering van hun risicovolle situatie betekenen. Tal van falingen, eindeloze procedures, om nog te zwijgen van verdwijningen en zo meer zouden kunnen vermeden worden. Aan dat aspect wordt in uw artikel eveneens voorbij gegaan.

Het lijkt ons dan ook bijzonder aangewezen mocht u in een volgende editie van uw magazine een positief verhaal willen schetsen, dat de uitwerking van dit wetsvoorstel daadwerkelijk vooruit helpt. We zijn er van overtuigd dat uw lezerspubliek dit meer zal appreciëren dan inhoudsloze nonsens.

Hopende u bij deze voldoende van onze grieven te hebben geïnformeerd, tekenen wij,

Met bijzondere hoogachting,
Steven Daelman Uitvoerend Bestuurder AR-CO
Eric Bombey , Gedelegeerd Bestuurder AR-CO

(1) Doordat architecten als enige beroepsgroep in de bouwsector wettelijk zijn verplicht hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, dreigt hun aansprakelijkheid bij veroordeling in solidum meer dan die van de andere beroepsgroepen in hetgedrang te komen, zonder dat voor dat verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Die discriminatie is evenwel niet het gevolg van de verzekeringsplicht opgelegd bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere 'partijen die in de bouwakte voorkomen' van een vergelijkbare verzekeringsplicht. Dit kan slechts worden verholpen door het optreden van de wetgever.

Meer nieuws

Algemene Vergadering - update
Algemene Vergadering - update 23 nov. 2023 Oproep
The international architecture competition of the Museum of History and the Future
The international architecture competition of the Museum of History and the Future 24 okt. 2023 Wedstrijd
Postgraduaat Circulair Bouwen, Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen
Postgraduaat Circulair Bouwen, Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen 13 sep. 2023
Onze omgeving: opleidingen najaar
Onze omgeving: opleidingen najaar 13 sep. 2023
GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten
GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten 13 sep. 2023
Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters
Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters 26 apr. 2023
Nieuwe Hemelwaterverordening 2023
Nieuwe Hemelwaterverordening 2023 15 feb. 2023 Thema
Open call Biennale College Architettura 2023
Open call Biennale College Architettura 2023 12 jan. 2023 Oproep
Europese noodverordening hernieuwbare energie
Europese noodverordening hernieuwbare energie 6 jan. 2023 Nieuws
Pre-invitation: Architecture competition for cultural centre in Tartu, Estonia
Pre-invitation: Architecture competition for cultural centre in Tartu, Estonia 21 dec. 2022 Wedstrijd
Oproep: nieuwe experten Verzoeningscommisie Bouw VZW
Oproep: nieuwe experten Verzoeningscommisie Bouw VZW 6 dec. 2022 Oproep
Uitnodiging Shift 5001
Uitnodiging Shift 5001 17 nov. 2022 Infosessie
Draag bij aan de ACE toolkit dat gelijkheid, diversiteit en inclusie in architectuur promoot
Draag bij aan de ACE toolkit dat gelijkheid, diversiteit en inclusie in architectuur promoot 17 nov. 2022 Vragenlijst
Architects for Innovation Public conference — 24 November 2022
Architects for Innovation Public conference — 24 November 2022 28 okt. 2022 conferentie
Nieuw label toegankelijke sportinfrastructuur door Inter
Nieuw label toegankelijke sportinfrastructuur door Inter 21 okt. 2022 label
Oproep! Algemene Vergadering woensdag 26 oktober 2022
Oproep! Algemene Vergadering woensdag 26 oktober 2022 18 okt. 2022 algemene vergadering
Akkoord klimaatadaptatieplan 2030
Akkoord klimaatadaptatieplan 2030 10 okt. 2022 Update
Dringend gezocht: vele energie-experten om gezinnen en de energiehuizen bij te staan
Dringend gezocht: vele energie-experten om gezinnen en de energiehuizen bij te staan 6 okt. 2022 Oproep
Declaration from the CSCAE — World Architecture Day 2022
Declaration from the CSCAE — World Architecture Day 2022 3 okt. 2022 Standpunt
News from the Davos Declaration
News from the Davos Declaration 3 okt. 2022 Conference
VRP-Quiz: Vier mee ons jubileum!
VRP-Quiz: Vier mee ons jubileum! 24 sep. 2022 Quiz
Postacademische opleiding Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022)
Postacademische opleiding Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022) 30 aug. 2022 Opleiding
Circulair bouwen — Van materialen tot bouwproject (11 oktober 2022 – 9 maart 2023)
Circulair bouwen — Van materialen tot bouwproject (11 oktober 2022 – 9 maart 2023) 30 aug. 2022 Opleiding
Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022)
Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022) 30 aug. 2022 Opleiding
Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ academiejaar 2022-2023
Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ academiejaar 2022-2023 16 jun. 2022 Opleiding
GESPREK TUSSEN VLAAMS BOUWMEESTER ERIC WIEERS EN DE NEDERLANDSE RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA
GESPREK TUSSEN VLAAMS BOUWMEESTER ERIC WIEERS EN DE NEDERLANDSE RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA 19 apr. 2022 BVA MEET & GREET
“ Concrete Printing: Evolutie / Revolutie “
“ Concrete Printing: Evolutie / Revolutie “ 24 mrt. 2022 Activiteiten
The Architects’ Council of Europe supports the National Union of Architects of Ukraine
The Architects’ Council of Europe supports the National Union of Architects of Ukraine 28 feb. 2022 Nieuws
International Accessibility Symbol Design Competition
International Accessibility Symbol Design Competition 19 jan. 2022 Wedstrijd
Workshop strategische innovatie ‘Build. Create. Innovate’ op 26 januari
Workshop strategische innovatie ‘Build. Create. Innovate’ op 26 januari 19 jan. 2022 Opleiding
Words from the ACE President
Words from the ACE President 19 jan. 2022
Renovatiewerken aan 6 % Btw: vermelding op factuur vervangt het attest
Renovatiewerken aan 6 % Btw: vermelding op factuur vervangt het attest 14 jan. 2022
Competition for the Weissenhof in Stuttgart (Germany)
Competition for the Weissenhof in Stuttgart (Germany) 14 jan. 2022 Wedstrijd
Gratis abonnement op WTCB contact voor alle architecten
Gratis abonnement op WTCB contact voor alle architecten 12 nov. 2021 Nieuws
Climate Change & Built Heritage
Climate Change & Built Heritage 6 dec. 2021 Lezing
Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving
Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving 11 nov. 2021 Nieuws
Verplichte verzekeringen in de bouwsector
Verplichte verzekeringen in de bouwsector 29 sep. 2021 Nieuws
De toekomstmogelijkheden van 3D-printen in de bouw
De toekomstmogelijkheden van 3D-printen in de bouw 4 okt. 2021 Opleiding
Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’
Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’ 3 okt. 2021 Opleiding
Lokale besturen en architecten
Lokale besturen en architecten 10 aug. 2021
Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen
Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen 10 aug. 2021
SOLIDARITY WITH BRAZIL: THE UIA AND RIO DE JANEIRO 2021
SOLIDARITY WITH BRAZIL: THE UIA AND RIO DE JANEIRO 2021 28 apr. 2021
THE 5TH EDITION OF EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION
THE 5TH EDITION OF EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION 28 mei 2021
Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL
Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL 2 apr. 2021
The EU Mies Award - nominees 2022
The EU Mies Award - nominees 2022 4 feb. 2021
The Architecture Drawing Prize 2020 - Winners announcement 28/01/2021
The Architecture Drawing Prize 2020 - Winners announcement 28/01/2021 20 jan. 2021
Forum europan
Forum europan 20 jan. 2021
Update 2/11- Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (voor ondernemingen)
Update 2/11- Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (voor ondernemingen) 10 nov. 2020
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM'
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM' 8 jun. 2020 Oproep
Union of international associations of architects
Union of international associations of architects 20 feb. 2020 Update
Borderel van eenheidsprijzen 2020 verkrijgbaar
Borderel van eenheidsprijzen 2020 verkrijgbaar 8 sep. 2020 BVA ledenvoordeel