achtergrond

Nieuws

Archief

Tips & advies Bouw 12/11/2014 - Reactie AR-CO

Tips & advies Bouw 12/11/2014 - Reactie AR-CO

14 dec 2014

Tendentieus artikel. AR-CO reageert!

In de editie dd 12/11/2014 van Tips & Advies BOUW nam AR-CO, als verzekeraar in de bouw, kennis van uw artikel “Uw tienjarige aansprakelijkheid verplicht te verzekeren?”, artikel opgenomen in uw rubriek “Actualiteit, VERZEKERING – TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID”.

U laat uitschijnen dat een polis voor de aannemer inzake zijn 10-jarige aansprakelijkheid weinig zinvol is omdat de architect juist hiervoor is verzekerd.

U besluit stelt zelfs dat de klant, zijnde de bouwheer, niet wakker moet liggen van het feit dat de aannemer niet verzekerd is inzake zijn 10-jarige aansprakelijkheid om reden dat in de praktijk blijkt dat de klant veelal op de architect kan terugvallen omdat deze wel beschikt over zulke polis…

Als verzekeraar in de bouw kan ik u heden al meedelen dat er talrijke reacties zijn binnengekomen van verontwaardigde verzekerden (architecten, bouwheren,…) die versteld stonden van het door jullie aangenomen standpunt.

Als verzekeringsmaatschappij hebben we bovendien kennis van duizenden schadedossiers waarin we nog dagelijks worden geconfronteerd met de soms ruwe werkelijkheid ervan op het terrein. We wensen ons dan ook met klem te verzetten tegen de stemmingmakerij in dit artikel.

Los van het feit dat deze situatie reeds op 12 juli 2007 door het Grondwettelijk Hof (1) werd aangekaart als discriminerend ten opzichte van de architect, is de geest van dit artikel op het randje van het cynische af.

Lezing van het eindbesluit zou ons in eerste instantie nog kunnen doen geloven in een geruststellend advies naar de ‘klant’ toe, maar bij nader inzien blijkt ook dit advies onjuist. In schadegevallen waarbij geen in solidum veroordeling geldt - omdat er geen samenvallende fout voor eenzelfde schade werd begaan - zal de klant wél in de kou blijven staan als de aannemer niet verzekerd is en insolvabel blijkt. Deze situaties doen zich meer voor dan u laat uitschijnen.

De consument blijft nog regelmatig in de kou staan, trouwens niet enkel en alleen indien de tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang is. Ook in tal van uitvoeringssituaties, waarbij de aannemer(s) insolvabel en onjuist of niet verzekerd blijken te zijn voor de BA, dient de klant nog dikwijls zelf dit verlies te incasseren. Ook in dergelijke gevallen zal de verzekeringsverplichting zijn vruchten afwerpen. Bovendien krijgen architecten in dergelijke gevallen niet zelden een onevenredig aandeel in de schade toebedeeld.

De suggestieve bewoordingen in het artikel, de cursieve zinnen, de beide tips, de cynische sneer naar architecten ‘Net daarom zijn ze nu al verplicht om zo’n polis af te sluiten’, staan in schril contrast met een onafhankelijk advies dat we van een zich ernstig nemend informatiemagazine zouden mogen verwachten.

Niet enkel aannemers, maar ook de dienstenberoepen in de bouwsector, evenals heel wat andere zelfstandigen lezen uw magazine. Onder hen ongetwijfeld honderden architecten wiens gevoelens we bij deze wensen te vertolken. Zij zijn het die in de eerste linie de klappen incasseren, verzekeringsplicht ten spijt. Blijkbaar is het u ontgaan dat een eenvoudig principe als verzekeren steunt op solidariteit. Net daarom heeft het Grondwettelijk Hof al in 2007 gesteld dat deze situatie discriminerend is.

Blijkbaar is het u ontgaan dat met deze verzekeringsverplichting de wetgever heeft getracht om de eindgebruiker te beschermen tegen insolvabiliteit van de betrokkenen. Blijkbaar is het u even ontgaan dat de eindgebruiker niet altijd van deze bescherming geniet. Blijkbaar is het u ontgaan dat het Grondwettelijk Hof in deze een uitspraak deed. Blijkbaar is het u ontgaan dat zich in de realiteit talloze drama’s voltrekken.

M.a.w. in plaats van dit wetsvoorstel af te schilderen als een akkefietje, waar niemand echt wakker van hoeft te liggen, zou een ernstig adviserend blad beter een positieve houding aannemen, zelfs het voortouw kunnen nemen.

Want wie is beter gediend met een algehele spreiding van het risico dan uw doelpubliek ? Wie is beter gediend met een verzekering dan de gemiddelde aannemer (of ontwerper, denk daarbij ook aan studiebureaus, interieurarchitecten, …) zodat hun privévermogen afdoende kan worden beschermd en persoonlijke drama’s worden ingeperkt ?

Met onze expertise op het terrein ervaren we nog dagelijks hoe grondig oneerlijk het aanvoelt als een verzekerde al te gemakkelijk een disproportioneel schadedeel krijgt toebedeeld, dit nog meer om redenen dat andere partijen niet zijn verzekerd of niet meer bestaan.

Sedert 08/05/1985 heeft de Orde van architecten effectief de deontologische verzekeringsplicht opgelegd aan haar leden. Dit initiatief versnelde de mogelijkheden om schades op te lossen, maar evenzeer was het een bescherming van haar leden. Deze situatie evolueerde nog meer in gunstige zin bij de invoering van de wettelijk verplichte verzekering, gezien de mogelijkheid tot uitoefenen van het beroep onder rechtspersoon.

Echter mogen we niet voorbijgaan aan het feit dat op heden nog duizenden architecten en aannemers werken in eigen naam en dus, evenals hun erfgenamen, persoonlijk blootgesteld staan aan de risico’s van hun beroepsactiviteit. Ook voor deze aannemers zou een gelijklopende verzekeringsverplichting een ernstige verbetering van hun risicovolle situatie betekenen. Tal van falingen, eindeloze procedures, om nog te zwijgen van verdwijningen en zo meer zouden kunnen vermeden worden. Aan dat aspect wordt in uw artikel eveneens voorbij gegaan.

Het lijkt ons dan ook bijzonder aangewezen mocht u in een volgende editie van uw magazine een positief verhaal willen schetsen, dat de uitwerking van dit wetsvoorstel daadwerkelijk vooruit helpt. We zijn er van overtuigd dat uw lezerspubliek dit meer zal appreciëren dan inhoudsloze nonsens.

Hopende u bij deze voldoende van onze grieven te hebben geïnformeerd, tekenen wij,

Met bijzondere hoogachting,
Steven Daelman Uitvoerend Bestuurder AR-CO
Eric Bombey , Gedelegeerd Bestuurder AR-CO

(1) Doordat architecten als enige beroepsgroep in de bouwsector wettelijk zijn verplicht hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, dreigt hun aansprakelijkheid bij veroordeling in solidum meer dan die van de andere beroepsgroepen in hetgedrang te komen, zonder dat voor dat verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Die discriminatie is evenwel niet het gevolg van de verzekeringsplicht opgelegd bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere 'partijen die in de bouwakte voorkomen' van een vergelijkbare verzekeringsplicht. Dit kan slechts worden verholpen door het optreden van de wetgever.

Nieuwsbrieven

BVA nieuws juni 2020 - editie 02

BVA nieuws juni 2020 - editie 02 8 jun 2020

BVA nieuws april 2020 - editie 01

BVA nieuws april 2020 - editie 01 27 apr 2020

Meer nieuws

OPROEP 'ARCHITECT = TEAM'
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM' 8 jun 2020 Oproep
Borderel van eenheidsprijzen 2020 nu te koop
Borderel van eenheidsprijzen 2020 nu te koop 8 sep 2020 BVA ledenvoordeel
UIA - world architecture day 2020 Webinar: toward a better future
UIA - world architecture day 2020 Webinar: toward a better future 5 okt 2020
WTCB - CSTC workshop City and buildings transformation
WTCB - CSTC workshop City and buildings transformation 3 sep 2020
International Conference on Building Envelopes of the Future, 26-27 October 2020, Bern - Switzerland
International Conference on Building Envelopes of the Future, 26-27 October 2020, Bern - Switzerland 10 aug 2020
Celebrating the art and skill of architectural drawing
Celebrating the art and skill of architectural drawing 10 aug 2020
oproep kandidaten provinciale raden van de orde van architecten
oproep kandidaten provinciale raden van de orde van architecten 23 jul 2020
Ugent-postacademische opleiding 'energietechniek in gebouwen' - 15/09/2020-19/01/2021
Ugent-postacademische opleiding 'energietechniek in gebouwen' - 15/09/2020-19/01/2021 23 jul 2020
Inschrijvingen voor Archigoldcup Gent 2020 geopend
Inschrijvingen voor Archigoldcup Gent 2020 geopend 3 jul 2020
Erik Wieërs aangesteld als nieuw Vlaams Bouwmeester
Erik Wieërs aangesteld als nieuw Vlaams Bouwmeester 28 jun 2020
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021: Open for submissions
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021: Open for submissions 1 jul 2020
Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen
Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen 11 mei 2020
Coronavirus - uw rol als architect mbt een 'coronaveilige' werf
Coronavirus - uw rol als architect mbt een 'coronaveilige' werf 19 mrt 2020
Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester
Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester 7 mei 2020
Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint
Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint 24 apr 2020
Coronacrisis - Vlaamse regering verlengt geldigheidsduur omgevingsvergunningen met zes maanden
Coronacrisis - Vlaamse regering verlengt geldigheidsduur omgevingsvergunningen met zes maanden 22 apr 2020
Biennale Architettura 2020 uitgesteld
Biennale Architettura 2020 uitgesteld 14 apr 2020
2020 Prize - Genius Loci - Spirit of the place
2020 Prize - Genius Loci - Spirit of the place 10 apr 2020
UIA2020RIO IS POSTPONED TO 18-22 JULY 2021
UIA2020RIO IS POSTPONED TO 18-22 JULY 2021 23 mrt 2020
NAVERSLAG BVA NIEUWJAARSEVENT MET OPEN GESPREK OVER 'DE ERFENIS VAN LEO VAN BROECK'
NAVERSLAG BVA NIEUWJAARSEVENT MET OPEN GESPREK OVER 'DE ERFENIS VAN LEO VAN BROECK' 4 mrt 2020
Uitstel en verplaatsing BVA-activiteiten wegens het Coronavirus
Uitstel en verplaatsing BVA-activiteiten wegens het Coronavirus 12 mrt 2020
Enquête flexibiliteit van planningsinstrumenten
Enquête flexibiliteit van planningsinstrumenten 5 mrt 2020
BENOR fotowedstrijd - 1000 foto's voor een kwaliteitsvolle bouwplaats
BENOR fotowedstrijd - 1000 foto's voor een kwaliteitsvolle bouwplaats 4 mrt 2020 Wedstrijd
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige 18 nov 2019 Opleiding
OPROEP VOOR BAUKULTUR
OPROEP VOOR BAUKULTUR 20 jun 2019
Union of international associations of architects
Union of international associations of architects 20 feb 2020 Update