achtergrond

Nieuws

Actueel

Wijzigingen aan het Omgevingsloket op 3 november

Wijzigingen aan het Omgevingsloket op 3 november

4 nov 2020

Sinds 3 november 2020 zijn er een aantal wijzigingen aan de regelgeving die een impact hebben op het Omgevingsloket.

Een overzicht:

  • Meldingen uitsluitend en digitaal in te dienen bij het lokaal bestuur
  • Formele aktename door het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar
  • Stilzwijgende aktename van een melding
  • Uitvoerbaarheid van de gemelde activiteiten
  • Onderzoek rechtsgeldige melding
  • Bijkomende betekeningen aktename, publicatie eigen website en inzage
  • Mogelijkheid tot aangeven dat geen aanplakking van de aktename noodzakelijk is
  • Bijstelling voorwaarden door de vergunninghouder en/of exploitant
  • Online hemelwaterformulier

Meldingen uitsluitend en digitaal in te dienen bij het lokaal bestuur

Vanaf 3 november kunnen meldingen uitsluitend nog ingediend worden bij de betreffende gemeente. Wanneer een melding over het grondgebied van 2 gemeenten gaat, moet de melding bij de 2 gemeenten ingediend worden. De melder kan het ingediende project dupliceren en dan bij de 2e gemeente indienen.

Soms gaat een vergunningsaanvraag gepaard met het melden van een aantal activiteiten. Dan blijft de regelgeving voor de aanvraag van toepassing en zal de bevoegde overheid zich uitspreken over het gehele project. Als het project geweigerd wordt, mogen ook de ‘gemelde activiteiten’ niet uitgevoerd worden. Een individuele nieuwe melding bij de betreffende gemeente kan naderhand wél.

Meldingen moeten ook altijd digitaal ingediend worden. Dit is het gevolg van de nieuwe regelgeving rond ‘stilzwijgende aktename’ (zie verder). Die gaat uit van een strikte opvolging van de timing, wat niet lukt als er nog analoge documenten gedigitaliseerd zouden moeten worden. Voor Franstalige meldingen in de faciliteitengemeenten rond Brussel geldt nog een uitzonderingsmaatregel omdat hiervoor een decretale aanpassing nodig is.

Formele aktename door het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar

Omdat de termijnen voor het vaststellen van een formele aktename zeer strikt worden, kan vanaf nu ook de gemeentelijke omgevingsambtenaar een aktename vaststellen.

Stilzwijgende aktename van een melding

Voor meldingen die ingediend worden vanaf 3 november moet de overheid zich houden aan een strikte termijn om na te gaan of het een rechtsgeldige melding betreft en om een formele aktename vast te stellen.

Voor een melding van louter een inrichting klasse 3 beschikt de overheid over 20 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van de melding om een formele aktename vast te stellen en te betekenen aan de melder of mee te delen dat de melding geweigerd wordt. Als dit niet tijdig gebeurt, dan zal het Omgevingsloket automatisch op de 21e dag een ‘stilzwijgende aktename’ vaststellen.

Voor alle andere meldingen met stedenbouwkundige handelingen beschikt de overheid over een termijn van 30 dagen voor de betekening van de formele aktename, zo niet volgt op de 31e dag een automatische ‘stilzwijgende aktename’.

Tegelijkertijd met de stilzwijgende aktename wordt een pdf gecreëerd die de melder op een gele affiche A2 formaat moet aanplakken.

De stilzwijgende aktename is enkel van toepassing op meldingen, niet op specifieke procedures zoals overdracht of stopzetting.

Uitvoerbaarheid van de gemelde activiteiten

Meldingen ingediend vanaf 3 november zijn voortaan uitvoerbaar vanaf het moment van aanplakking én van de melding van de aanplakking (die in principe op dezelfde dag moet gebeuren).

Onderzoek rechtsgeldige melding

Bij het melden van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3 verhindert het loket het selecteren van rubrieken klasse 1 of 2, zodat geen vergissingen mogelijk zijn. Voor stedenbouwkundige handelingen zijn er echter vaak lokale verordeningen die een impact hebben op het meldingsplichtige of vergunningsplichtige karakter van een specifieke handeling. Gelet op de beperkte termijn voor formele aktename is het daarom een fundamenteel aandachtspunt om de rechtsgeldigheid van meldingen van stedenbouwkundige handelingen grondig te onderzoeken en indien nodig tijdig een weigering van de melding te betekenen.

Als er een stilzwijgende aktename werd vastgesteld, is er geen enkele mogelijkheid meer om de melding ‘niet-rechtsgeldig’ te verklaren of om voorwaarden te formuleren.

Ook wanneer een formele aktename voor de einddatum van de termijn werd vastgesteld maar niet tijdig werd betekend, is de betekening van die formele aktename niet meer mogelijk.

Het is dus essentieel om een tijdige synchronisatie met het Omgevingsloket uit te voeren, zodat er geen ‘stilzwijgende aktename’ wordt getriggerd.

Bijkomende betekeningen aktename, publicatie eigen website en inzage

Voor bepaalde inrichtingen van klasse 3 blijft een bijkomende ‘betekening derden’ door het lokaal bestuur noodzakelijk aan VMM, VLM of Aquafin. Daarnaast moet de gemeente nog steeds instaan voor publicatie van de aktename op de eigen website en de mogelijkheid bieden tot inzage van het project.

De aktenames worden verder gepubliceerd op het ‘publiek loket’. Een beroep bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen blijft niet-digitaal.

Mogelijkheid tot aangeven dat geen aanplakking van de aktename noodzakelijk is

Bij overdracht van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, bijstelling van milieuvoorwaarden klasse 3 of het melden van stopzettingen is er geen aanplakking van de aktename nodig. Hiervoor werd het ‘datablok’ van de aktename aangepast met een bijkomende optie.

Bij meldingen is altijd aanplakking wel vereist, in principe door de melder, maar het lokaal bestuur kan wel aangeven dat het zelf zal instaan voor de aanplakking.

Bij een stilzwijgende aktename zal het systeem steeds uitgaan van aanplakking door de melder. Als de gemeente hiervan wil afwijken, moet ze contact opnemen met de melder.

Bijstelling voorwaarden door de vergunninghouder en/of exploitant

De mogelijkheid die reeds bestond voor een exploitant om een bijstelling van de in de vergunning opgelegde voorwaarden aan te vragen voor de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt uitgebreid tot elke vergunninghouder. Zo kan nu ook een bijstelling van de voorwaarden aangevraagd worden voor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen, kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen.

Voor elk van de onderdelen kan de vergunninghouder of exploitant aangeven of informatie als ‘confidentieel’ zou moeten behandeld worden. Het is echter de overheid die uiteindelijk beslist of dit al dan niet terecht is.

Online hemelwaterformulier

Het huidige pdf-bestand met het hemelwaterformulier wordt vervangen door een datablok waarin de structurele data van het hemelwaterformulier moeten worden ingegeven. In een volgende fase zullen de kerngegevens geïntegreerd worden in de structurele beslissingsinhoud.

De hemelwaterverordening bepaalde al langer dat er bepaalde gegevens op de plannen voor stedenbouwkundige handelingen moeten worden aangeduid. Deze bepalingen worden nu ook expliciet in het normenboek opgenomen.

Bron: Vlaamse Overheid

zie ook website Orde Van architecten

Nieuwsbrieven

BVA nieuws juni 2020 - editie 02

BVA nieuws juni 2020 - editie 02 8 jun 2020

BVA nieuws april 2020 - editie 01

BVA nieuws april 2020 - editie 01 27 apr 2020

Meer nieuws